Obsahem tohoto prohlášení je uvedení zásadních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (zákon č.101/200 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679)

Zpracovatel osobních údajů:

 

VUP Medical, a.s.

se sídlem Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, 602 00 Brno

identifikační číslo: 15546578

Jsme akciová společnosti zabývající se mj. výrobou pleteného zboží v České republice a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci prodeji zboží a vedení uživatelského účtu.

Prodejní činnost:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Webové stránky a komunikace:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)

Marketing:

 • E-mailová adresa - na základě Vašeho souhlasu - z odběru obchodních sdělení se můžete odhlásit zasláním požadavku na email popleteno@popleteno.cz, přes odkaz v emailu s obchodním sdělením, případně telefonicky na tel. 725 230 445.

 

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytnout prodej zboží a služby s tím související (mj. uživatelský účet).

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zajištění kvality našich služeb a nabídky 
 • k marketingovým účelům
 • zasílání obchodních sdělení 

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, předání informací plynoucí ze smluv je nezbytné pro jejich uzavření a plnění. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Přístup k Vašim údajům.

Osobní údaje jsou důkladně střeženy. Pečlivě volíme dodavatele, kterým osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému zásahu do osobních údajů. Naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • dopravce dodávající Vám zboží;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí vedení účetnictví a výkaznictví;
 • subdodavatelé, s nimiž spolupracujeme na našich zakázkách.

Tím není dotčena naše povinnost vyplývající ze zvláštních právních předpisů předat požadované údaje soudům, policii a dalším orgánům veřejné správy.

Délka zpracování osobních údajů

Vaše údaje budou zpracovávány po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi), údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu pak dalších 3 let po trvání smluvního vztahu..

Zde bychom Vás chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních důvodů 

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy, přičemž smlouvu představuje i konkludentní využívání určité služby, aniž by byla uzavřena smlouva v písemné formě);
 • splnění zákonných povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • ve veřejném zájmu (např. ověření a zajištění bezpečnosti námi poskytnutých služeb a výrobků)
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (efekt pro zákazníka je vyšší než pro zpracovatele)

b) se souhlasem

Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost přijala opatření, kterými osobní údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolovat a aktualizována v závislosti na technologickém vývoji.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: sales@vup.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z jiného právního důvodu než souhlasu.

Práva subjektů údajů

 • Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování u dozorového orgánu;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů
 • v určitých případech právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“).

 

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se ochrany osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: popleteno@popleteno.cz